Vedtægter for Flamenco Foreningen El Duende

Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter samt nedskrevne og uskrevne regler

for Flamenco Foreningen El Duende.

 

1. Navn og hjemsted

1.1     Foreningens navn er Flamenco Foreningen El Duende          

1.2     Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

1.3     Foreningen er tilknyttet Dansk Oplys­nings Forbund.

 

2. Formål

2.1     Foreningens formål er at opbygge et fællesskab med udgangspunkt i den spanske flamenco-kultur, med henblik på at fremme interessen for og kendskabet til flamenco, fremme dens udøvelse i Danmark samt at skabe et levende flamenco-miljø i København.

2.2     Foreningens aktiviteter omfatter eksempelvis arrangementer for foreningens medlemmer, åbne arrangementer for både medlemmer og ikke-medlemmer, afholdelse af undervisning, foredrag m.m. under folkeoplysningsloven, etablering af kontakter med andre peñas og flamenco-miljøer i og udenfor Danmark og andet, som er relevant i forhold til foreningens overordnede formål.

2.3     Der arrangeres optræden både med foreningens egne medlemmer og med udefra kommende kunstnere. Endvidere kan der afholdes støttefester, festivals og lignende.

2.4     Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik og religion.

 

3. Medlemskab

3.1     Enhver person over 18 år, der kan gå ind for foreningens formål, kan optages som medlem. Optagelse af personer under 18 år kræver forældres/værges samtykke.

3.2     Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

3.3     Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ind- og udmeldelse.

3.4     Eksklusion kan med øjeblikkelig virkning vedtages af bestyrelsen, såfremt et medlem modarbejder foreningens formål og interesser eller nægter at følge de normer for samvær, der hersker i foreningen og ved dens arrangementer. Eksklusionen forelægges på den følgende generalforsamling, såfremt medlemmet ønsker det, og afgøres her ved simpelt flertal. Generalforsamlingens beslutning er gældende og kan ikke ankes.

 

4. Generalforsamlingen

4.1     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2     Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og varsles skriftligt pr. mail eller post, mindst 1 måned før med angivelse af dato, tid og sted.

4.3     Forslag, der ønskes behandlet på generalfor­samlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.

4.4     Indkaldelse til generalforsamlingen fremsendes senest 2 uger før, vedlagt dagsorden, revideret regnskab samt budget og en kortfattet beskrivelse af indkomne forslag.

4.5     Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der

1: senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt, og

2: har betalt kontingent.

4.6     Hvert deltagende medlem i generalforsamlingen kan medbringe op til 2 fuldmagter fra andre medlemmer.

4.7.    Ethvert af foreningens medlemmer som opfylder betingelserne under § 4.5 er valg­bar ved valg til bestyrelse, medmindre de pga. inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbare.

4.8     Som revisor og revisorsuppleant kan kun vælges personer, der er økonomisk uafhængige af aftenskolens virksomhed, og som ikke er i samme husstand som skoleleder eller bestyrelsesmedlemmer.


4.9     Dagsordenen for den ordinære generalfor­samling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Fremlæggelse og godkendelse af evt. fuldmagter hos deltagerne
 5. Valg af stemmetællere
 6. Formandens/forkvindens beretning
 7. Godkendelse af revideret regnskab
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Forslag til fremtidig virksomhed inkl. fremlæggelse af budget
 11. Valg af formand/forkvinde
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 13. Valg af suppleanter
 14. Valg af revisor og revisorsuppleant
 15. Præsentation af den af deltagerne valgte deltagerrepræsentant
 16. Eventuelt

4.10   Hvis ingen medlemmer ønsker valg som suppleant til bestyrelsen eller som revisorsuppleant, besættes disse poster ikke i perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

4.11   Generalforsamlingen træffer sine beslut­ninger ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Dog undtaget §4 stk. 12 og §11 stk.1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte/befuldmægtigede medlemmer.

4.12   Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag skal være udsendt sammen med dagsordenen.

4.13   Afstemning kan foregå ved håndsoprækning med mindre mindst 1 medlem ønsker skriftlig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater til samme post.

 

5. Ekstraordinær generalforsamling

5.1     Ekstraordinær generalforsamling kan af­holdes, når bestyrelsen finder det nødven­digt, og skal afholdes, når mindst en tred­jedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden/forkvinden. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmod­ningen.

5.2     Indkaldelse sker skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af motiveret dags­orden.

5.3     Ekstraordinær generalforsamling må ikke indkaldes i perioden 1. juli til 31. august.

 

6. Bestyrelsen

6.1     Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af fem medlem­mer samt én deltagerrepræsentant (såfremt en sådan er valgt, jvf. bestemmelserne i §7).

 
Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at der i lige årstal vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år to bestyrelsesmedlemmer.

Der kan vælges en første og evt. en anden suppleant hvert år. Suppleanterne kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
         

6.2     Bestyrelsen leder foreningen i overens­stemmelse med gældende lovgivning, nær­værende vedtægter og generalforsamlin­gens beslutninger.

6.3     Senest fjorten dage efter nyvalg til besty­relsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrel­sen vælger næstformand.

6.4     Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejds­grupper til at varetage afgrænsede opgaver.

6.5     Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

6.6     Formanden/forkvinden - og i dennes fravær næstfor­manden/næstforkvinden - indkalder og har ansvar for ledelsen af bestyrelsens møder. Mødet afholdes, når formanden/forkvinden skønner det nødvendigt, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter be­gæring herom, eller når skolelederen fremsætter begæring herom over for formanden/forkvinden. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelses­mødet afholdes inden to uger efter modta­gelsen af anmodningen.

6.7     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlem­merne inklusive formanden/forkvinden, eller, i dennes fravær næstformanden/næstforkvinden, er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens/forkvindens, eller, i dennes fravær, næstformandens/næstforkvindens stemme udslagsgivende.

6.8     Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af virksomheden.


6.9     Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse (skolelederen) i henhold til gældende regler.
Skolelederen deltager i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

 

7. Deltagerrepræsentant til bestyrelsen

7.1     På generalforsamlingen præsenteres deltagerrepræsentanten m.h.p. at varetage kursisternes interesser i foreningens folkeoplysende voksenundervisning.

7.2     Valgbar og stemmeberettiget er enhver del­tager - uanset om denne er medlem af foreningen eller ikke - for hvem der er betalt for tilskuds­berettiget undervisning for den aktuelle sæson.

7.3     Deltagerrepræsentanten vælges for et år ad gangen.

7.4   Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget.

7.5     Såfremt ingen deltagere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, bortfalder deltagerrepræsentationen i bestyrelsen.

 

8. Daglig ledelse af aftenskolevirksomheden

8.1     Skolelederen varetager den daglige ledelse un­der ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

8.2     Bestyrelsen kan med ansvar over for generalforsamlingen indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger eller institutioner i forbindelse med f.eks. lederansættelse, sekretariatsbistand, markedsføring og økonomiforvaltning.

 

9. Økonomi, regnskab og revision

9.1     Foreningens regnskabsår følger kalender­året.

9.2     Foreningsregnskabet udarbejdes i overens­stemmelse med god regnskabsskik og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.3     Regnskabet revideres af den på general­forsamlingen valgte revisor.

 

10. Tegningsregler og hæftelse

10.1   Foreningen tegnes af formanden/forkvinden og et be­styrelsesmedlem i forening. Ved formandens/forkvindens forfald tegnes foreningen af næstformanden/næstforkvinden og to bestyrelsesmedlem­mer i forening.

Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt un­derskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

10.2   For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Be­styrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller an­den tilsvarende lovgivning i tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladel­se, der kan tilregnes bestyrelsesmedlem­merne som forsætlig eller uagtsom.

 

11. Opløsning

11.1   Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.

11.2   Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Dansk Oplysnings Forbund eller et andet almennyttigt, folkeoplysende formål efter generalforsamlingens beslutning.

11.3   Ved planer om opløsning skal dagsorden herom også tilgå Dansk Oplysnings Forbund af hensyn til overholdelse af formalia omkring foreningens lukning.

 

Vedtaget på foreningens generalforsamling 2021.